Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Cornereva, pentru perioada 2021-2027

Strategia de dezvoltare a Comunei Cornereva este un document de planificare strategică pentru perioada 2021 – 2027, conceput în corelaţie cu principiile dezvoltării durabile şi reprezintă documentul fundamental al planului de dezvoltare a comunei cu rol în orientarea dezvoltării economico – sociale şi în accesarea fondurilor struturale şi de coeziune ale Uniunii Europene. Prin obiectivele propuse, strategia respectă direcţiile de dezvoltare ale comunei încadrându-se în documentele programatice naţionale.
Documentul doreşte să furnizeze toate informațiile necesare în vederea luării unor decizii locale corecte şi coerente, să reprezinte un ghid de regenerare şi dezvoltare a comunei în deplin acord cu voinţa cetăţenilor. Misiunea strategiei este de a mobiliza toate resursele umane, materiale şi financiare dobândite la nivel local, atrase din alte surse, pentru a implementa măsurile şi proiectele propuse, astfel încât afirmaţiile anterioare să poată deveni realitate.
Un aspect crucial al strategiei îl constituie asigurarea bazelor pentru o relație nouă cu localitățile din jur. Coeziunea teritorială a proceselor de dezvoltare presupune construirea alianțelor rurale pentru a consolida poziția polului de dezvoltare pe care îl alcătuiesc Cornereva și comunele din jur în regiune și la nivel național.
În elaborarea planului strategic s-au avut în vedere următoarele documente cu caracter strategic elaborate la nivel local sau regional:

 • Planul de Dezvoltare Regională 2021-2027;
 • Planul Urbanistic General al localităţii Cornereva;
 • Strategia Europa 2020;
 • Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013-2020-2030.

Dezvoltarea durabilă armonioasă a comunei Cornereva se poate realiza prin valorificarea resurselor naturale și umane disponibile pentru îmbunătățirea calității vieții populației. Dezvoltarea durabilă presupune dezvoltarea durabilă în plan economic, în plan ecologic și în plan social.
Strategia de Dezvoltare Durabilă urmărește să dezvolte o comunitate cu un grad crescut de prosperitate, cu o populaţie activă economic, ale cărei nevoi cu privire la mediul de muncă și locuit sunt satisfăcute. Un grad crescut de prosperitate va fi atins prin crearea de oportunități pentru mediul de afaceri și prin o valorificare mai bună a resurselor existente.
Atingerea obiectivului general și a obiectivelor specifice va fi posibilă prin completarea intervențiilor regionale și locale cu cele naţional sectoriale, în vederea sprijinirii şi promovării creşterii socio-economice durabile. Printr-o bună coordonare, la nivel administrativ, se va putea realiza complementaritatea intervențiilor locale cu cele regionale și cu cele sectoriale, obținându-se efecte sinergice corespunzătoare.
Realizarea obiectivelor de dezvoltare economico-socială durabilă va lua în considerare următoarele criterii:

 • coeziunea și solidaritatea cetățenilor;
 • puterea comunei;
 • dezvoltarea durabilă;
 • obiective de calitate globale locale – integrare.

În cele ce urmează, se prezintă detaliat construcția și structura Strategiei de Dezvoltare locale a comunei Cornereva, care va a fi pusă de acord şi cu partenerii strategici, economici și sociali, din județul Caraș-Severin, pe domenii și sectoare de dezvoltare, în baza unor parteneriate instituționale.
Obiectivele axelor strategice, care urmează a fi îndeplinite gradual până în anul 2027, sunt:
➢ Axa prioritară I – Infrastructură;
➢ Axa prioritară II – Mediu;
➢ Axa prioritară III – Turism și cultură;
➢ Axa prioritară IV – Dezvoltarea economică și a mediului de afaceri;
➢ Axa prioritară V – Educație și resurse umane;
➢ Axa prioritară VI – Social și sănătate;
➢ Axa prioritară VII – Capacitatea administrativă.
În contextul Strategiei de Dezvoltare a comunei Cornereva pentru perioada 2021-2027, realizarea obiectivelor strategice se va face prin:

 • Elaborarea unor planuri de acțiune prin care obiectivele Planului de Dezvoltare Locală se vor realiza și aprobarea acestor planuri în cadrul Unității Administrativ Teritoriale;
 • Identificarea, selectarea și dezvoltarea proiectelor strategice de la nivelul comunei în vederea identificării celor mai bune soluții pentru atingerea obiectivelor și priorităților locale propuse;
 • Urmărirea calendarului de implementare a proiectelor strategice;
 • Monitorizarea progreselor realizate.

În cele ce urmează, se prezintă detaliat construcția și structura Strategiei de Dezvoltare a comunei Cornereva, ce va a fi pusă de acord și cu partenerii strategici, economici și sociali, pe domenii și sectoare de dezvoltare. Totodată, se vor menționa Instituțiile responsabile ca propunere, urmând a se conveni cu fiecare modul concret de implicare.
Sunt prezentate cele 7 axe strategice de dezvoltare considerate ca necesare. Fiecărei priorități identificate i-au fost atașate mai multe măsuri prin intermediul cărora să se realizeze prioritățile stabilite.

Puteți vizualizarea lor detaliată vă rugăm să consultați documentul dând click aici.

Skip to content